Werkwijze

 
Home
 
Algemeen
 
Werkwijze
 
MVO
 
Contact
 

Wmo
Ergotect werkt geheel zelfstandig onafhankelijk en heeft geen enkele binding met welke organisatie dan ook. De noodzakelijke vaardigheden om tot een indicatie te komen is gebaseerd op beroepinhoudelijke kennis, ervaring en bijscholing.
De missie van Ergotect is om geheel onafhankelijk adviezen uit te brengen, vanuit de medische, ergonomische en sociale invalshoek. Hierbij zal de mening van de cliŽnt in het adviesrapport duidelijk naar de opdrachtgever zijn vermeld.


We leggen bij alle cliŽntcontacten uit waarom we met iemand in contact treden en wat onze rol is binnen de WMO aanvraagprocedure. We verifiŽren de gegevens op de adviesaanvraag. We controleren met name de in de aanvraag beschreven problematiek en de eventueel door de gemeente voorgestelde oplossing. Wij gaan uit van de eigen kracht en mogelijkheden van het individu en zijn omgeving.

We bespreken met de cliŽnt wat onze bevindingen zijn en tot welke (voorlopige) conclusie we komen, en vermelden dit in onze rapportage. We geven ten slotte aan wat er verder gaat gebeuren om tot het advies te komen (bijv. inwinnen info derden, huisbezoek ergotherapeut).
N.b.Indien ook naar voren komt dat niet-WMO-voorzieningen zinvol zijn, wordt door ons kort uitleg gegeven worden aan de cliŽnt over deze regelingen, bijvoorbeeld vanuit de zorgverzekeraar of voorliggende en algemene voorzieningen, waarbij wordt aangegeven waar deze voorzieningen aangevraagd kunnen worden.

Objectiveerbaarheid
Het indicatieverzoek wordt beoordeeld op basis van een mondeling gesprek met de cliŽnt waaruit de medische en ergonomische beperkingen duidelijk worden. Bij twijfel of bij complexiteit wordt de cliŽnt besproken met collegaís binnen Ergotect en wordt zonodig medische en/of paramedische informatie bij de behandelende sector aangevraagd.

De mate waarin iemand een beroep kan doen op ondersteuning wordt met gebruikmaking van een afwegingskader, gebaseerd op ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health), bij de indicatiestelling in beeld gebracht. Het gaat hierbij om objectiveerbare beperkingen en zaken die leiden tot meerkosten in vergelijking met een niet-gehandicapte/ beperkte om zelfredzaam te zijn.

In de visie van Ergotect bepaalt een behandelend arts of paramedicus echter nooit de noodzaak van een bepaalde voorziening, omdat deze in de regel niet, of niet volledig op de hoogte zijn van de criteria.
In deze filosofe wordt kennis genomen van de mening van een behandelaar, maar wordt een eigen afweging gemaakt.


Klantgerichtheid
Ergotect zorgt ervoor dat de vraagstelling van de cliŽnt duidelijk wordt. De gegevens die worden verzameld zijn voor het grootste gedeelte afkomstig van de cliŽnt zelf. De cliŽnt wordt zorgvuldig en met respect benaderd, waarbij een goede communicatie tussen de adviseur en de cliŽnt de basis vormt voor het afhandelen van de aanvraag. De cliŽnt wordt altijd uitgenodigd een begeleider/vertegenwoordiger aanwezig te laten zijn.


Integraliteit
Bij de beoordeling van een aanvraag wordt de gehele situatie van cliŽnt geÔnventariseerd, waarbij alle aspecten van het functioneren, zowel lichamelijk als mentaal aan de orde komen.
Bij een vraagstelling naar een product of dienst die via de AWBZ of ZVW worden gefinancierd zal cliŽnt worden uitgelegd op welke manier dit geÔnitieerd kan worden.


Locatie
De inventarisatie van de aanvraag van cliŽnt zal in principe op het huisadres van cliŽnt plaatsvinden. Dit kan ook een tijdelijk adres zijn, als er bijv. sprake is van een ziekenhuisopname. Benadrukt wordt dat de cliŽnt in een dergelijke situatie ook bezocht wordt op een locatie buiten de gemeente.
De voorkeur wordt gegeven aan een huisbezoek omdat een huisbezoek de gelegenheid biedt de woning en de woonomstandigheden goed te beoordelen.

 
   
Copyright 2004, Ergotect. All rights reserved.
By Zenda.nl